Wat is Job crafting

In het bedrijfsleven is het de gewoonte dat een job van bovenaf wordt gecreëerd met invulling van de taken. Vervolgens selecteert de werkgever een kandidaat met de juiste competenties.

Bij job crafting gebeurt het omgekeerde. De medewerker die in dienst is, begint zelf spontaan zijn taken aan te passen om ze beter af te stemmen op zijn mogelijkheden en interesses. Soms doet hij dit zonder dat het expliciet van hem verwacht wordt en zonder dat de leidinggevende het weet. In andere gevallen zijn de leidinggevenden en het team er wel bij betrokken. Dit verhoogt immers het draagvlak.

Job crafting kan gebeuren door de werkcontext te verbeteren of de taken te wijzigen zodat je meer tijd kunt steken in dingen die je belangrijk vindt en je interesseren. Het kan relationeel door aan te passen met wie je op welke manier samenwerkt. Bijvoorbeeld in hulpverlenende relaties met een grote belasting moet je zorgen voor emotioneel herstel. Het kan ook op cognitief vlak door aan het werk een andere betekenis te geven. De medewerker is de ondernemer van zijn eigen talent. Hij wil zijn sterke punten productief benutten door zelf actief op zoek te gaan naar uitdaging in het werk. Relatief kleine ingrepen kunnen zorgen voor belangrijke effecten op de motivatie en resultaten.

Bij job crafting in team is er voor iedereen een zo goed mogelijke keuze van taken en wordt er rekening gehouden met de persoonlijke mogelijkheden en behoeften van elkeen. Dit is zeker nodig als mensen wederzijds afhankelijk zijn van elkaar in hun werkuitvoering.

Een en ander betekent niet dat alles wat iemand leuk vindt en wil, ook daadwerkelijk kan. Het is heel goed denkbaar dat iets niet past in je werkomgeving of bij wat de organisatie nodig heeft.
Job crafting betekent ook actief kijken naar de balans in het werk en die verbeteren: is er een goede verhouding tussen taken die energie geven en taken die energie kosten? Het knagend gevoel van onvrede kan verdwijnen door het creëren van een fijnere werkomgeving, door beter de zin van het werk in het grotere geheel te zien, door andere relaties aan te gaan en door dezelfde activiteiten anders aan te pakken.