Taakkenmerken

Job crafting is mede ontwikkeld onder invloed van het Job Characteristics Model (JCM) van Hackman en Oldham (1980).
De 5 volgende taakkenmerken motiveren medewerkers tot het leveren van inspanningen:

  • De betekenis van de taak: de mate waarin een taak een betekenisvol effect heeft op anderen
  • De variatie in vaardigheden: de mate waarin een job verschillende en afwisselende vaardigheden vereist
  • De identiteit van de taak: de mate waarin een taak in haar geheel kan voltooid worden
  • De feedback van de taak: de mate waarin er in de taak feedback is over de geleverde prestaties
  • De autonomie: de mate waarin de individuele werker naar eigen goedvinden het werk kan plannen,
    beslissingen nemen, procedures en methodes kiezen en acties ondernemen.

 
Deze 5 taakkenmerken leiden tot 3 psychologische toestanden bij de persoon: de ervaren verantwoordelijkheid, de ervaren zinvolheid en de kennis van de resultaten.
Door de positieve ervaring van deze taakkenmerken bekomt de persoon een hoge intrinsieke motivatie en een hoge arbeidsvoldoening, levert hij kwalitatief goed werk, is hij weinig afwezig en gaat hij niet uit dienst.
In de samenhang tussen deze variabelen spelen ook persoonsgebonden aspecten een rol zoals kennis en
vaardigheden en de behoefte aan persoonlijke groei. Verder is er ook een invloed van de tevredenheid over de werktcontext o.a. over collega’s, leidinggevenden, verloning en jobzekerheid.
 
Volgens The Handbook of Workanalysis (M. Wilson 2012) blijkt uit verdere studies dat door deze
taakkenmerken ook de organisatiebetrokkenheid en o.a. in de gezondheidszorg de affectieve betrokkenheid
positief beïnvloed worden.
Bij job crafting tracht de medewerker deze taakkenmerken in zijn job te verbeteren en ze in overeenstemming met zijn eigen persoon te brengen. Ook bij job crafters is er een hoge behoefte om te groeien.
 
Met behulp van het vereenvoudigde taakkenmerkenmodel van Boonzaier e.a. (2001) werd aan de Lessius
Hogeschool te Antwerpen een studie opgezet door Guido Valkeneers, Claire Bossaert en Iris Buys (2011).
De vragenlijst werd ingevuld door een breed samengestelde steekproef van 314 medewerk(st)ers in loondienst in uiteenlopende sectoren.


Taakkenmerkenmodel

Enkele besluiten uit deze studie:

  • De groeitevredenheid wordt significant beïnvloed door de variatie in vaardigheden, de feedback en vooral de autonomie
  • De intrinsieke motivatie en de arbeidstevredenheid worden significant beïnvloed door de feedback en vooral de taakbetekenis.
  • De taakidentiteit levert geen bijdrage aan de persoonlijke resultaten

De taakkenmerken leiden tot intrinsieke motivatie en tevredenheid en zijn aldus bronnen van energie.
 
 
 

Geplaatst in Geen categorie